Doseženi rezultati projekta Grozd NVO Gorenjske 2016−2019

Projekt regijskega stičišča nevladnih organizacij (NVO) smo v preteklosti izvajali kot partnerji skupaj s SKUP – skupnostjo privatnih zavodov.

1. specifični cilj: Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO, ki imajo potencial za obravnavanje lokalnih potreb in s tem za prispevek k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev

Na gorenjskem regionalnem stičišču (RS) smo informacije nevladnim organizacijam, drugim relevantnim institucijam in zainteresirani javnosti posredovali po različnih kanalih: spletni strani www.grozd.si in z e-obvestilnikom Grozdov informator ter po FB-strani Zavoda Tri, partnerja v projektu. V projektnem obdobju 2016–2019 smo v sodelovanju s časopisom Gorenjski glas izdali dve prilogi Nevladniški list. Informirali smo tudi ciljno – specifične informacije smo posredovali na ustrezne naslove.

Številnim nevladnim organizacijam v regiji smo ponujali podporo v obliki svetovanj, program mentorstva (torej vsaj 25-urno poglobljenega mentorskega sodelovanja) pa je opravilo 25 vključenih organizacij, s katerimi smo izvedli 746 strokovnih mentorskih ur. Vključene NVO so se usposobile predvsem za uspešnejše vodenje organizacije, oblikovanje in izvajanje konkretnih storitev (npr. varstvo otrok, družinsko terapevtsko svetovanje …) ter za pripravo in prijavo projektov in uspešnejše pridobivanje sredstev.

Izvedli smo 22 usposabljanj na področjih organizacijskega in strokovnega razvoja ter zagovorništva, in sicer z naslednjimi konkretnimi vsebinami:

 • kaj naredi dobro prijavo na razpis
 • vizija in strateško načrtovanje
 • Impact Tourism – turizem z učinkom: tri delavnice na temo oblikovanja in trženja inovativnih turističnih produktov
 • delo s priseljenskimi albanskimi družinami
 • srečanje organizatorjev športnih prireditev z gorenjskimi upravnimi enotami in posvet Organizacija večjih tekaških prireditev v naravi
 • osnove zagovorništva in temeljne veščine za dobro zagovorniško akcijo – ABC zagovorništva in Komuniciranje zagovorniških akcij
 • računovodstvo za NVO – zaključni račun
 • cikel delavnic za NVO v kulturi: organizacija in vodenje, financiranje, promocija
 • kako do uspešne prijave na razpis Evropa za državljane
 • storytelling za nevladne organizacije
 • delavnica za potencialne prijavitelje na Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva
 • mala šola občinskega proračuna

2. specifični cilj: Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik

Na stičišču smo redno spremljali in se odzivali na lokalne izzive ter se trudili vplivati na lokalne/regionalne politike. Teme, ki smo se jim na tem področju posebej posvetili in jih obravnavali skupaj z drugimi NVO, občinami in javnimi institucijami, so:

 • integracija albansko govorečih priseljencev
 • prazni prostori v mestnem jedru Kranja
 • sodelovanje upravnih enot in organizatorjev prireditev
 • socialna aktivacija žensk iz drugih kulturnih okolij
 • sodelovanje občanov pri odločanju, spodbujanje uvajanja participativnega proračuna in oblik e-sodelovanja

Predloženi so bili štirje predlogi za spremembo politik, sprejeta sta bila dva, in sicer na državni ravni (MDDSZ):

 • Gorenjskim upravnim enotam smo posredovali pobudo za tesnejše sodelovanje z organizatorji javnih prireditev (41. člen ZZDO – možnost izrabe do sedem dni plačane odsotnosti zaradi aktivnega sodelovanja pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah; s pobudo smo želeli spodbuditi načelnike UE, da svoje zaposlene spodbudijo in jih podprejo, da kot prostovoljci sodelujejo s prireditelji in s tem pridobijo boljši uvid v delo organizatorjev, hkrati pa tudi organizatorji sami pridobijo možnost razumevanja zahtev, ki jih morajo upoštevati zaposleni na UE).
 • Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo posredovali pobudo za sistemsko financiranje vključevanja otrok iz drugih kulturnih okolij.

Uspešni sta bili naslednji akciji:

 • Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je bil posredovan predlog za trajnostno naravnane programe socialne aktivacije za ženske iz drugih kulturnih okolij. Iz pilotnega je bil razpis nadgrajen v štiriletnega, upoštevani so bili predlogi stičišča (trajanje, podpora vključevanju organizacij v lokalnem okolju).
 • MDDSZ – Na našo pobudo je bilo na javnem razpisu za družinske centre prostovoljstvo upoštevano kot lastni delež.

3. specifični cilj: Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb (npr. na področju izobraževanja, usposabljanja, zdravja, zaposlovanja, varstva okolja/narave, urejanja prostora, socialnih storitev, dostopnosti kulturnih dobrin ipd.)

Na regionalnem stičišču Grozd NVO Gorenjske medsektorsko povezujemo različne organizacije za sodelovanje pri obravnavanju izzivov in potreb v okolju. Od leta 2016 smo sodelovanje gradili na naslednjih področjih:

 • Enakopravnost spolov – sodelujoči partnerji: Loški muzej, Mirovni inštitut, Zveza tabornikov Slovenije, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Društvo Sožitje, Razvojna agencija Sora, OŠ Ivana Groharja. Vidnejša skupna akcija je bila akcija Znamenite Ločanke 2017, s katero smo odprli razpravo o zaslužnih ženskah v lokalni zgodovini. V letu 2018 je bil naš predlog za postavitev obeležja Ločanki (do tedaj so bili v aleji le moški) uspešen na razpisu občine, januarja 2020 pa je bilo v Aleji zaslužnih Ločanov postavljeno prvo obeležje ženski, zdravnici Mariji Bračko. Tudi z našo pobudo se je v Loškem muzeju vzpostavil študijski krožek Ločanke, ki ga še vedno izvajajo. V okviru teh akcij smo izvedli še študijsko prakso ter povezali nevladno organizacijo in fakulteto (v okviru aktivnosti Študijske prakse v NVO).

V sodelovanju z Zavodom Nefiks smo spodbujali zaposljivost mladih žensk prek dveh projektov – Kolegice (povezovanje iskalk zaposlitve in podjetnic) in Nefiksove petke (povezovanje brezposelnih žensk, priprava na zaposlitev in izvedba konkretnih projektov z delodajalci).

 • Ponovna raba prostorov – sodelujoči partnerji: Občina Škofja Loka, MO Kranj, IPoP, sekcija rokodelcev v okviru Razvojne agencije Sora, lastniki in najemniki prostorov v jedru Kranja in Škofje Loke, Layerjeva hiša/Zavod Carnica, Klub študentov Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Zavod Bonvivan/Hiša na koncu tunela.

V sodelovanju z IPoP smo v Škofji Loki in Kranju izvedli dogodke in akcije s ciljem oživljanja mestnih jeder z začasno rabo prostorov. Rezultat akcij sta bila vzpostavljeno sodelovanje deležnikov v središču Kranja (lastniki in najemniki poslovnih prostorov, Zavod za turizem in kulturo Kranj in MO Kranj – Urad za okolje in prostor) in določen koordinator srečanj skupine (ZTKK). V Škofji Loki smo mapirali prazne prostore ter vzpostavili komunikacijo med lastniki in potencialnimi najemniki. Izziv ostaja aktualen in občasno smo še vedno vir informacij za potencialne najemnike.

 • Turizem z učinkom – sodelujoče organizacije: Liberty International Adriatic, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Gorenjska turistična zveza, Tovarna turizma, STO, Agencija Mladi Zmaji, Svet daril, d. o. o., Casino Bled, d. d., Casino Cezar, d. o. o. Namen akcije, ki še vedno poteka, je bil združiti različne partnerje z vseh sektorjev s ciljem oblikovati inovativne turistične produkte, ki bodo imeli družbeni učinek. Med potekom projekta se je gradilo partnerstvo, ustvarjena je bila spletna platforma, oblikovani pa so bili tudi kazalniki, s katerimi je mogoče ocenjevati posamične turistične produkte z vidika družbenega učinka. Kazalniki so bili razdeljeni v kategorije, in sicer splošni, ekonomski, okoljski in družbeni, upoštevani so ostali standardi in merila (npr. že pridobljeni certifikati). Impact Tourism je bil večkrat predstavljen tudi v mednarodnem okolju.

Več o družbenem oz. turizmu z učinkom lahko najdete na spletni strani www.impact-tourism.net, ki je bila vzpostavljena v okviru projekta stičišča.

 • Partnerstvo z regionalnim časopisom Gorenjski glas: Z Gorenjskim glasom smo vzpostavili partnersko sodelovanje in pripravili dve prilogi Nevladniški list, s katerima ozaveščamo o potencialih nevladnega sektorja in predstavljamo dobre prakse na različnih področjih. Izdaja oktobra 2018 je bila namenjena lokalnim volitvam in pomembni vlogi nevladnega sektorja v lokalnih skupnostih. Sodelujoči: Gorenjski glas, SKUP, Zavod Tri, druga regionalna stičišča.
 • Migracije in vključevanje priseljencev: V sodelovanju z občinami in javnimi ustanovami smo kot izziv prepoznali migracije in vključevanje priseljencev ter se nanj tudi uspešno odzivamo. Vzpostavili smo uspešno partnerstvo s Človekoljubnim dobrodelnim društvom UP z Jesenic in na razpisu MDDSZ pridobili sredstva za projekt OrientAkcija (vključevanje albansko govorečih priseljenk), ki je leta 2017/2018 potekal v Kranju in na Jesenicah (sodelujoče organizacije: Društvo UP Jesenice, CSD Kranj – DC Škrlovec, Mestna knjižnica Kranj, Kranjski vrtci, RRA Gorenjske BSC Kranj, CSD Jesenice, MO Kranj, Gorenjski muzej).

V Škofji Loki smo spodbudili povezovanje šol, vrtcev, nevladnih organizacij, CSD in občine ter sodelovali pri pripravi in izvajanju projekta Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura – Mutunk (financira ga MK, v njem pa sodelujemo: Zavod O kot prijavitelj, Zavod Tri, Zavod Carnica in KD Loški oder). Na Zavodu Tri projekt nadgrajujemo oz. nadaljujemo z zagovorništvom (vzpostavljanje sveta za vključujočo skupnost oz. lokalne akcijske skupine za vključevanje) in grajenjem nadaljnjih projektnih partnerstev.

 • Kultura: Skupaj z oddelki za kulturo na MO Kranj in Občini Škofja Loka smo prepoznali potencial nevladnih organizacij na področju kulture, predvsem za povezovanje v okviru organizacije dogodkov/festivalov ter pridobivanja sredstev na evropskih razpisih. Skupaj smo oblikovali izobraževalni program – eno srečanje z Zavodom Motovila (Creative Europe, dobre prakse in snovanje projektov) in cikel delavnic za NVO v kulturi (sodelujoči: Občina Škofja Loka, Mesto žensk, Knjižnica Kranj, Društvo Pungert, Zavod Tri, Društvo Asociacija, Zavod Motovila, MO Kranj). Sodelovali smo tudi v zametkih iniciative za pripravo kandidature za Evropsko prestolnico kulture Kranj – za področje vključevanja NVO (sodelujoči: Zavod Carnica, MOK, Prešernovo gledališče Kranj, Podjetje Matematika in zgodba, Zavod Tri, druge javne institucije z območja Kranja in okolice, drugi NVO z območja Kranja in okolice).
 • Filantropija in družbena odgovornost:

Giving Tuesday: organiziran je bil prvi Dobrodelni torek (28. 11. 2017), v letu 2017 je pristopil prvi partner – Lidl, kasneje pa se je akciji pridružilo še nekaj drugih partnerjev (AMCham, Združenje mediatorjev, Radio Aktual …). Glavni cilj akcije je med drugim zaposlovanje najbolj ranljivih. Dobrodelni torek je bil organiziran tudi leta 2018, priprave so potekale tudi za leto 2019. Akcija trenutno poteka v približno 90 državah, zaradi česar ima tudi mednarodno razsežnost.

Strokovni svet za socialno ekonomijo: Platforma omogoča spodbudno pravno, ekonomsko in politično okolje za delovanje socialne ekonomije, vključujoč zaposlovanje v sektorju in zaposlovanje mladih. V svet so vključeni posamezniki in posameznice iz različnih organizacij – javnih, zasebnih in NVO.

4. specifični cilj: Okrepiti vlogo regionalnega stičišča z namenom izboljšanja položaja in razmer za delovanje NVO (v odnosu do občin, kjer so sedeži upravnih enot, do regionalnih razvojnih agencij ipd.)

Med skupnimi akcijami, ki jih je spodbudilo in koordiniralo regionalno stičišče, poudarjamo naslednje:

Skupaj s CNVOS in drugimi stičišči NVO smo pripravili Priročnik o izvajanju občinskih razpisov. V njem so navodila za pregledno in učinkovito izvedbo javnih razpisov za NVO v občinah. Poleg tega priročnik vsebuje vzorce obrazcev, kar olajša vpeljavo v njem predstavljenih rešitev. Priročnik na stičišču redno uporabljamo pri svetovanju tako NVO kot tudi občinam. Opažamo tudi večje zanimanje občin za pravilnost izvedbe javnih razpisov.

Skupaj s CNVOS smo dosegli upoštevanje prostovoljskih ur na razpisu MDDSZ za družinske centre.

Večje vključevanje javnosti smo promovirali in dosegali s projektom E-demokracija (skupaj z Mrežo NVO za vključujočo informacijsko družbo in drugimi partnerji iz sektorja NVO in gospodarstva). Z gorenjskimi občinami smo povezovali občine, ki že izvajajo participativni proračun (sodelujoče občine: Občina Ajdovščina, Občina Škofja Loka, MO Kranj).

S CSD Gorenjska smo izvedli izbor predstavnikov NVO s področja socialnega varstva. Člani in članice so sodelovali v regijski koordinacijski skupini za oblikovanje regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva v gorenjski regiji za obdobje 2017–2020.

V sodelovanju s CNVOS in drugimi RS smo sistematično spremljali vzpostavljanje posameznih lokalnih partnerstev LAS, pripravo lokalnih razvojnih strategij in rezultate razpisov posameznih LAS. Skupaj z drugimi RS NVO in CNVOS smo dali pobude na MKGP za spremembo določil Uredbe CLLD. Predstavnika Grozd NVO Gorenjske sta člana skupščin obeh gorenjskih LAS, v enem tudi v nadzornem odboru.

V okviru pobude Regional Impact Scheme – RIS smo izvedli različne aktivnosti skozi celotno obdobje, s katerimi spodbujamo finančne ukrepe, ki neposredno pomagajo NVO-jem, ki se financirajo iz razpisnih sredstev – premostitveni krediti, sofinanciranje, zagonski krediti, drugi finančni instrumenti. Interes za sodelovanje sta izkazali Občina Škofja Loka in Razvojna agencija Sora, aktivnosti v tej smeri pa nadaljujemo.

Regionalno stičišče Grozd NVO Gorenjske je sodelovalo v skupni akciji regionalnih stičišč NVO Šola za župane. Osnovni namen skupne akcije ob lokalnih volitvah 2018 je bil prispevati h kakovostni predvolilni debati, ki obsega tudi teme, ki so pomembne za NVO in civilno družbo. Izvedli smo predvolilno srečanje kandidatov za župane in občinske svetnike z NVO in strokovno javnostjo. Udeleženci so bili zadovoljni (večina je bila tudi izvoljenih) in si želijo še več tovrstnih dogodkov. Na podlagi akcije smo na stičišču izvedli tudi ponovno srečanje z novimi gorenjskimi župani.

Sodelovali smo pri vzpostavitvi dveh novih mehanizmov za trajni dialog:

V okviru stalne koordinacije za financiranje NVO (Občina Škofja Loka) smo podali predlog za nadaljevanje priprave sheme premostitvenega kreditiranja za NVO in dosegli dogovor o operativni izvedbi z ekipo na občini. Dogovorili smo se, da bi v bližnji prihodnosti podprli kritje stroškov prek javnega razpisa.

V sodelovanju z RRA Gorenjske BSC, d. o. o., Kranj smo skupaj pripravili posvetovalni sestanek s predstavnicami in predstavniki NVO za pripravo novega regionalnega razvojnega programa Gorenjske. NVO so imeli tako prvič možnost vsebinsko vplivati na RRP, poudariti pomembne teme in pripraviti pravno podlago za izvajanje kasnejših regionalnih projektov v partnerstvu. Eden prvih rezultatov je bila vključitev predstavnika NVO za kulturo v odbor za turizem RSGR. Mehanizem bomo tako na stičišču uporabljali tudi v prihodnje pri sodelovanju z RRA.

Grozd pasica